Mimořádná Valná hromada ČKS (10.03.2018)

Struktura: Spolky > ČKS >

Český kuličkový svaz, z. s.
P O Z V Á N K A
na Valnou hromadu zástupců klubů ČKS
Na základě podnětu ke svolání Valné hromady / *
SVOLÁVÁM tímto Valnou hromadu / **

Termín Valné hromady
Jednání valné hromady se uskuteční v SOBOTU 10. BŘEZNA 2018 od 12:00 hod.

Místo konání Valné hromady
Xbowling Strašnice (salonek), Starostrašnická 1002/58, 100 00 Praha: https://mapy.cz/s/29GqU
50.0760722N, 14.4896014E

Program valné hromady
1. Prezence účastníků VH (11:50-12:00)
2. Volba zapisovatele, volební komise (pro případ např. tajné volby), návrhové komise
3. Program – návrh programu; doplnění programu; – přijetí (12:05-12:15)
4. Jednací řád VH – přijetí (12:15-12:25)
5. Úprava / změna Soutěžního řádu v bodech 5.2, 5.5 a 6.2 / ***
6. Úprava / změna Soutěžního řádu (vč. Zásad) – návrhy svolavatelů VH
7. Úprava / změna pravidel (oficiální pravidla kuliček) – návrhy svolavatelů VH
8. Úprava Stanov – návrhy svolavatelů VH + návrhy prezidenta ČKS
9. Ostatní a diskuze (14:25-14:50)
10. Usnesení VH (14:50-15:00)
11. Závěr (cca v 15:10)

Doplňující informace
Na tuto valnou hromadu má právo vyslat jednoho zástupce každý kuličkový klub, který se v předchozích 12 měsících zúčastnil minimálně tří turnajů započítávaných do národního žebříčku.
Valná hromada ČKS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s právem účasti (stanovy bod 7.2).
Valné hromady se mohou zúčastnit:
1. s právem hlasovacím: delegáti (předsedové nebo pověření zástupci [písemně nebo e-mailem] kuličkového klubu s právem účasti)
2. S hlasem poradním: prezident, tajemník a reprezentanti VV (pokud nejsou současně delegáty) a ostatní předsedové klubů (nebo pověření zástupci), kteří nemají právo hlasovací
3. Ostatní hosté (z kapacitních důvodů může každý kuličkový klub přivést max.1 hosta / člena klubu)
Podrobné materiály, návrhy a podklady budou všem delegátům k dispozici nejpozději do 5. 3. 2018 (e-maily, Fórum apod.). Doporučujeme delegátům si tyto podklady vytisknout a přinést s sebou na VH.

V Praze dne 7. února 2018

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bc. Daniel Beseda, prezident svazu

Poznámky:
*/ podnět ke svolání VH zaslalo celkem 10 zástupců kuličkových klubů (GLÁSFÉR TÝM, M-Dream Team, Bohemia & Moravia Club, SKK Rohožky, HVS GINZEL Rakovník, KS Kuličky, Strangalia Team, Spanker, SKK Elim Vsetín, Kulotvorstvo
**/ dle Stanov bod 6.2, 6.3 a zákona č. 89/2012 Sb. § 248
***/ prioritní bod programu; podnět na základě kterého byla svolána tato VH. Podnět byl zaslán 30.1.2018 „Z důvodu nesouhlasu s nově schválenými body 5.2, 5,5, 6.2 Soutěžního řádu, které byly oznámeny výkonným výborem dne 9.1.2018 (…), využíváme bodu 6.3 Stanov ČKS a žádáme o svolání mimořádné valné hromady (nejlépe “offline” pro co nejefektivnější vysvětlení a vyřešení vzniklé situace)“.