Export

Struktura: Spisová služba > Slovník > Export

Export
České normy a standardy
NSESS kapitola 1.
Export je proces vytvoření kopie elektronických seskupení a dokumentů spojený s vytvořením metadat těchto seskupení a dokumentů nebo proces vytvoření kopie transakčního protokolu, a to za účelem převedení vzniklé kopie do jiného systému. Exportovaná seskupení, dokumenty a transakční protokol zůstávají zachovány v původním ERMS, nejsou tedy na rozdíl od přenosu bezprostředně po jeho realizaci smazány. Úspěšný export do digitálního archivu je doplněn záznamem příslušného jednoznačného identifikátoru digitálního archivu do metadat.

Zdroj: http://www.ipsd.cz/wp-content/uploads/2022/01/2014-11-25_irms_slovnik-v3.pdf