Přenos

Struktura: Spisová služba > Slovník > Přenos

České normy a standardy
NSESS kapitola 1.
Přenos je proces přemístění entit spolu s jejich metadaty do jiného systému. Účelem přenosu je zejména převést vybrané dokumenty do externí elektronické spisovny, digitálního archivu nebo externího ERMS (spisová rozluka). Přenos probíhá ve čtyřech etapách
a) export kopie entit se všemi příslušnými metadaty,
b) export transakčních protokolů,
c) následné zničení originálů exportovaných dokumentů (pokud nemají křížové odkazy na
entity, které nepodléhají přenosu), následné zničení metadat mateřských entit s výjimkou hlavičky metadat.

Mezinárodní normy a standardy
ISO 15489 (3.21 Transfer)
(Pohyb) Přemístění dokumentů z jednoho umístění do jiného.
ISO 30300 (3.3.12 Transfer)
Změna úschovy nebo vlastnictví dokumentů;

Vysvětlení pojmu
Pozn.: převod může zahrnovat přesun dokumentů z jednoho umístění do jiného. Pozn.:
norma ISO 30300 obsahuje definici „Transfer“ – shodnou pro „převod“ a „přenos“ dle normy
ISO 15489.
Slovník 2012
Přemístění dokumentů nebo jiných entit z jednoho umístění do jiného