Časové razítko

Struktura: Spisová služba > Slovník > Časové razítko

Časové razítko
České normy a standardy
Zákon č. 227/2000 Sb., § 2 r)
Kvalifikovaným časovým razítkem se rozumí datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické
podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala
před daným časovým okamžikem

Vysvětlení pojmu
Kvalifikované časové razítko
Datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že
uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem

Zákon č. 227/2000 Sb., § 12b Náležitosti kvalifikovaného časového razítka
Kvalifikované časové razítko musí obsahovat
a) číslo kvalifikovaného časového razítka unikátní u daného kvalifikovaného poskytovatele
certifikačních služeb,
b) označení pravidel, podle kterých kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb kvalifikované časové razítko vydal,
c) v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název a stát, ve kterém je kvalifikovaný
poskytovatel usazen; v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, případně
dodatek, a stát, ve kterém je kvalifikovaný poskytovatel usazen,
d) hodnotu času, která odpovídá koordinovanému světovému času při vytváření kvalifikovaného časového razítka,
e) data v elektronické podobě, pro která bylo kvalifikované časové razítko vydáno,
f) elektronickou značku kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal.

NSESS kapitola 10.7
Pro účely zjištění existence dat vzhledem ke zpracovávanému časovému údaji se užívá kvalifikovaného časového razítka, které je datovou zprávou vydanou kvalifikovaným poskytovatelem
certifikačních služeb, jež důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným
časovým okamžikem.

Zdroj: http://www.ipsd.cz/wp-content/uploads/2022/01/2014-11-25_irms_slovnik-v3.pdf

Zdroj: úvodní náhledový obrázek – viz: https://www.elektronickypodpis.cz/