2.3 Skenování a konverze (NSESSS)

Struktura: Spisová služba > Legislativa > NSESSS > 2.3 Skenování a konverze

2.3 Skenování a konverze Při implementaci eSSL musí být přihlíženo k povinnosti uložené zákonem, a sice k povinnosti vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby podle § 63 odst. 3 zákona. Prováděcí právní předpis upravující podrobnosti výkonu spisové služby stanoví, že zpravidla (tedy ne vždy) musí být realizován převod dokumentů v analogové podobě do podoby digitální. To se děje třemi způsoby: a) autorizovanou konverzí dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; výstup této konverze má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl, b) převodem dokumentu dle § 69a zákona; výstup převodu dokumentu má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl, c) prostým skenováním; výstup prostého skenování nemá žádné právní účinky. Skenovací funkce eSSL je zpravidla realizována externím zařízením; požadavky na skenovací funkci eSSL jsou v tomto případě požadavky na toto zařízení. Číslo Požadavek Původně

2.3.1 Skenovací funkce eSSL podporuje oba způsoby snímání, tedy černobílý i barevný. 6.5.2

2.3.2 Skenovací funkce eSSL ukládá snímky ve výstupních datových formátech uvedených v právním předpisu upravujícím podrobnosti výkonu spisové služby. 6.5.3

2.3.3 Skenovací funkce eSSL ukládá snímky s použitím různých rozlišení. 6.5.4

2.3.4 Skenovací funkce eSSL pracuje se standardními velikostmi papíru, zejména velikostí A4 nebo A3 (podle ČSN EN ISO 216). 6.5.6

2.3.5 Skenovací funkce eSSL po nasnímání dokumentů pro účely jejich dalšího zpracování všechny snímky automaticky odešle do dočasného úložiště naskenovaných dokumentů v řazení podle pořadí jejich zpracování. 6.5.11

2.3.6 eSSL umožňuje provést hromadný import sady naskenovaných snímků a jejich metadat. 6.5.21 D

2.3.7 eSSL umožňuje uživatelům přijímat naskenované snímky jako komponenty dokumentu. 6.5.23

2.3.8 eSSL zajistí provedení převodu dokumentu podle zákona.

2.3.9 eSSL identifikuje datový formát komponenty a v případě, že se nejedná o výstupní datový formát podle prováděcího právního předpisu upravujícího podrobnosti výkonu spisové služby a) změní datový formát na výstupní v případě statických textových dokumentů, statických kombinovaných textových a obrazových dokumentů, statických obrazových dokumentů, dynamických obrazových dokumentů, zvukových dokumentů a databází,b) nezmění datový formát v případě dokumentů neuvedených v písm. a).

2.3.10 Jestliže eSSL využívá pro převod dokumentu nebo pro změnu datového formátu externí systém, musí s ním být funkčně propojen.

2.3.11 eSSL připojí k výstupu převodu dokumentu nebo změny datového formátu ke každé komponentě ověřovací doložku obsahující informace uvedené v prováděcím právním předpisu upravujícím podrobnosti výkonu spisové služby.

2.3.12 eSSL doložku výstupu podle požadavku 2.3.11 umožní podepsat osobě odpovědné za převedení nebo změnu datového formátu kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo eSSL zapečetí doložku výstupu kvalifikovanou elektronickou pečetí a dále doložku eSSL opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.